Polski Ład - 3 920 000,00 zł dla Gminy Chociwel

W Ostrowicach premier Mateusz Morawiecki spotkał się z samorządowcami z regionu, którzy z rąk szefa rządu oraz wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera otrzymali promesy na dofinansowanie zaplanowanych działań. W ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na tereny popegeerowskie w województwie...

XLIX sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 15zzx ust. 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021  poz. 2095 z późn.zm.) informuję, że: XLVIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu  odbędzie się dnia 19 lipca 2022 r. (wtorek) o godz. 18:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, w trybie hybrydowym z następującym  porządkiem obrad: 1.	Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do przeprowadzenia sesji. 2.	Przyjęcie porządku obrad sesji. 3.	Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2022 r. 4.	Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniającej uchwałę nr XLII/248/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2022-2038. 5.	Zamknięcie obrad sesji.  Mieszkańcy i Sołtysi Gminy Chociwel wyrażający chęć udziału w obradach sesji w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie lub on-line) winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa do dnia 19.07.2022 r. do godz. 16:00  za pośrednictwem e-maila na adres: mwilk@chociwel.pl lub bezpośredniego zgłoszenia pisemnego w Urzędzie Miejskim w Chociwlu w biurze obsługi rady pokój 25.  							Przewodniczący Rady Miejskiej 								 XLVIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu

Dnia 19 lipca 2022 roku o godzinie 16:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Dyrektor Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie, uprzejmie informuje, że 15 czerwca 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadziły one wiele zmian, z których najważniejsze to:

  1. Prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez...