UWAGA! - Plik w formacie .pdf można otworzyć w programie Edge, dla starszych wersji systemu Windows należy pobrać darmowy program - np. Adobe Reader lub Foxit Reader.

Aktualna Deklaracja

Pobierz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości. (135 kb, pdf)


Aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych (II kwartał 2023)

Pobierz aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych. (124 KB, pdf)


Stawki i numer rachunku bankowego do opłat za odbiór i zagodpodarowanie odpadów komunalnych

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

 • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 38,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie.
 • Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 152,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 • Od 1 lipca 2022 r. zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

Termin płatności: z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

OD 1 lipca 2022 r. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 • Stawka opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
  • za pojemnik / worek o pojemności 120 l – 26,80 zł
  • za pojemnik o pojemności 240 l – 52,80 zł
  • za pojemnik o pojemności 1100 l – 242,00 zł
  • za pojemnik o pojemności 3 200 l – 704,00 zł
 • Stawka opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości:
  • za pojemnik / worek o pojemności 120 l – 107,20 zł
  • za pojemnik o pojemności 240 l – 211,20 zł
  • za pojemnik o pojemności 1100 l – 968,00 zł
  • za pojemnik o pojemności 3 200 l – 2 816,00 zł

Termin płatności: z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.


NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE

 • Roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 206,00 zł za rok - od domku letniskowego na nieruchomości, albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 • Ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 824,00 zł za rok - od domku letniskowego na nieruchomości, albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Termin płatności: z góry, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał ten obowiązek, a w kolejnych latach w terminie do 15 lipca każdego roku kalendarzowego, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Tryb uiszczania opłat:

 • przelewem na nr rachunku bankowego BS Goleniów/O Chociwel 55 9375 1041 5500 0299 2000 0140
 • u inkasentów
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Chociwlu, ul. Armii Krajowej 52 Chociwel

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648, z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 2151).

Uchwała Rady Miejskiej w Chociwlu Nr XLIV/291/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 marca 2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej oplaty.


Jak prawidłowo segregować odpady komunalne


Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Realizując obowiązek wynikający z art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), uprzejmie informuję o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.


Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Realizując obowiązek wynikający z art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), uprzejmie informuję o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.


Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chociwel.

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

TEL. + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie

Słajsino 30

72-200 Nowogard

TEL + 48 91 5791920

FAX + 48 91 5791953

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.czg.nowogard.pl

bip: bip.gminy.pomorzezachodnie.pl

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów – PSZOK

Prowadzący:

Gmina Chociwel

ul. Armii Krajowej 52

73-120 Chociwel

TEL. +48 505337801

TEL + 48 91 5622001

FAX + 48 91 5622076

www: www.chociwel.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres  PSZOK:

ul. Parkowa 1 w Chociwlu, siedziba spółki Wodociągi i Kanalizacje w Chociwlu,

czynny:

 • wtorek, czwartek, piatek, sobota w godzinach 7:00 - 15:00
 • środa w godzinach 10:00 - 18:00
 • telefon 505 337 801

PSZOK - pliki do pobrania

Podmioty odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zsee)

 • REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

TEL + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres punktu zbierającego (zsee)

 • PSZOK ul. Parkowa1 w Chociwlu

Mobilna zbiórka odpadów raz w roku

Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK

 1. papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
 2. odpady metali i odpady opakowaniowe z metali,
 3. tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
 4. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 6. bioodpady,
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki i opakowania po lekach,
 9. przeterminowane chemikalia i opakowania po nich,
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 11. zużyte baterie i akumulatory,
 12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 13. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 14. zużyte opony,
 15. odpady budowlane i rozbiórkowe

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

EKO-MAR Skup Surowców Wtórnych

ul. Fabryczna 29

72-100 Goleniów

tel. 533-498-001, 002, 005

Mar – Mar s.c.

ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard

tel. 500-030-052

Remet HT Skup Złomu Recykling

ul. Uczniowska 2A
70-893 Szczecin

tel.600-251-656

Remondis Szczecin

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna”

tel. 91-43-10-842

P.H. „Surmet” Adrian Sobieraj

ul. Słowiańska 8e
75-846 Koszalin

tel. 504-603-203


 Interpretacje, wyjaśnienia i akty prawne

 1. interpretacja w sprawie opłat naliczanych przedsiębiorcom (pdf, 234KB)
 2. Odpowiedź ministra klimatu (pdf, 123KB)
 3. Uchwała w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel(pdf,309KB)
 4. Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (...)(pdf,1.4MB)
 5. uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (...)(pdf,298KB)
 6. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi(pdf,1.11MB)
 7. Uchwała w sprawie sposobi i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych (...)(pdf,1.43MB)
 8. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty(pdf,1.42MB)
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych (...)(pdf,1.16MB)
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel(pdf,178KB)
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych (...)(pdf,631KB)
 12. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chociwel(pdf,2.03MB)
 13. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (pdf,437KB)
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIII 141 2020 Rady Miejskiej w Chocilwu z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel (Dz. U. z 2023 r. poz. 1881) (pdf, 123KB)
 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... (Dz. U. z 2023 r. poz. 1882) (pdf, 124KB)
 16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez włascicieli nieruchomości połozonych na terenie gminy Chociwel (pdf, 136KB)
 17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. z 2023r. poz. 1879) (pdf,543KB)
 18. Uchwała zmieniąca uchwałę Nr XXIII 144 2020 Rady Miejskiej z dnia 13 listopada 2020 r. w Chocilwu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresy swiadczenia usług na terenie Gminy Chociwel ... (Dz. U. z 2023 r. poz. 1884) (pdf,123KB)