INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Chociwla z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Chociwlu, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 91 56 22 001, adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Inspektor Ochrony Danych:

Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować przez telefon: +48 608442652; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel i podstawa przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio na podstawie:

 1. wypełniania obowiązku prawnego w związku z realizowaniem zadań przez Gminę,
 2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 3. wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym, lub większej liczbie określonych celów,
 4. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa.
Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 2. usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 3. ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 1. obowiązkowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

Szczegółowe klauzule informacyjne:

 1. pdfEwidencja Ludności - PDF180 KB
 2. pdfDowody Osobiste - PDF158 KB
 3. pdfZmiana imienia i nazwiska - PDF171 KB