Rozpoczęła się przebudowa ulicy Wolności

W dniu 18 października 2022 r. rozpoczęły się  roboty budowlane w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową ul. Wolności oraz Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwlu. Wykonawcą inwestycji jest firma BUDPAK Paweł Szubert z siedzibą w Stargardzie. Całkowity koszt inwestycji wynosi...

XLV sesja Rady Miejskiej w Chociwlu

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...

Dystrybucja jodku potasu w Gminie Chociwel

Gmina Chociwel jest przygotowana na sytuację, w której konieczne byłoby podanie tabletek zawierających jodek potasu. W Gminie dystrybucja będzie prowadzona w następujący sposób:

Sport to zdrowie. Jesienne spotkania sportowe


Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Chociwlu zorganizowało w dniu 8 października spotkanie integracyjne pn.: "Sport to zdrowie. Jesienne spotkania sportowe". Spotkanie odbyło się w Hali-Widowiskowo Sportowej. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Chociwla Pan Stanisław Szymczak. Radni Rady Miejskiej w Chociwlu: Agnieszka...

Unieważnienie konkursu nr 1/2022/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju unieważnia konkurs 1/2022/G dotyczący składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze względu na omyłkowe...