logo gmina

Dnia 13 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w holu hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku wspólnego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej będących przedmiotem obrad XXIX sesji w dniu 16 listopada 2017 r.:
  1. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel
   • dyskusja,
   • wydanie opinii przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  2. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018
   • dyskusja,
   • wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną,
  3. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel,
   • dyskusja,
   • wydanie opinii przez Komisję Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  4. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   • dyskusja
   • wydanie opinii przez Komisję Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  5. zmieniająca Uchwałę nr XI/63/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
   • dyskusja,
   • wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną,
  6. zmieniająca Uchwałę nr XVI/104/16 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
   • opinia Komisji Rewizyjnej,
   • dyskusja,
  7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Chociwel nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kania
   • opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
   • dyskusja,
  8. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z grillowni w sołectwie Lisowo, Gmina Chociwel
   • dyskusja,
   • wydanie opinii przez Komisję Spraw Społecznych,
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Chociwel na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do każdego okręgu
   • dyskusja,
   • wydanie opinii przez Komisję Spraw Społecznych,
  10. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Chociwel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
   • dyskusja,
   • wydanie opinii przez Komisję Spraw Społecznych,
  11. zmieniająca uchwałę Nr X/51/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
   • dyskusja
   • wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną,
  12. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie
   • dyskusja,
   • wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną.
  13. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem
   • dyskusja,
   • wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną.
  14. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2017 r.
   • dyskusja,
   • wydanie opinii przez Komisję Rewizyjną.
  15. zmieniająca Uchwałę Nr IV/35/03 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chociwel
   • dyskusja,
   • wydanie opinii przez Komisję Spraw Społecznych,
  16. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r."
   • dyskusja,
   • wydanie opinii przez Komisję Spraw Społecznych.
 4. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych
  1. dyskusja.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Zych

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00