logo gmina

KOMUNIKAT Nr 8/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie

z dnia 09.08.2017 r. w sprawie

braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Starzyce gm. Chociwel, pow. stargardzki

zaopatrującego ok. 343 mieszkańców miejscowości Starzyce gm. Chociwel.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 02 i 07.08.2017 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) z uwagi na przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli.
W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

  1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
  2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
  3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
  4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Parkowa 1, 73-120 Chociwel zarządzająca wodociągiem Starzyce gm. Chociwel został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.
Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.


Decyzja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie

Po przeanalizowaniu sprawozdań Nr Sp/BM/PW/2918 i 2961/17 z badań wody pobranej w dniach 02 i 07.08.2017 r. z wodociągu Starzyce gm. Chociwel (sień wodociągowa - Starzyce 12/2 i Starzyce 12/3) w ramach nadzoru sanitarnego i rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia
orzeka:


Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Starzyce gm. Chociwel zasilającego w wodę do spożycia mieszkańców (w liczbie ok. 343) miejscowości Starzyce gm. Chociwel.

W związku z powyższym nakazuje:

Wykonanie przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. W. Parkowa 1, 73-120 Chociwel odpowiedzialne za wodociąg Starzyce gm. Chociwel następujących obowiązków:

  1. Unieruchomienie w/w wodociągu w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwania toalet).
  2. Podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do wymagań określonych w Załączniku nr 1 "Podstawowe wymagania mikrobiologiczne" i Załączniku nr 3 "Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych jakim powinna odpowiadać woda" - część B "Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne" rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) w terminie nie później niż do dnia 11.08.2017 r.
  3. Skuteczne poinformowanie odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, prania, kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień. Woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych tj. (spłukiwania toalet).
  4. Na czas prowadzenia działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody zapewnienie mieszkańcom miejscowości zaopatrywanych w wodę przez wodociąg publiczny Starzyce gm. Chociwel zastępczego źródła dostawy wody oraz powiadomienie odbiorców o punktach jej poboru;
  5. Powiadomienie o zakończeniu działań naprawczych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, w celu przeprowadzenia badań kontrolnych jakości wody, pozwalających na podjęcie decyzji o stwierdzeniu braku zagrożenia z tytułu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody dostarczanej z wodociągu Starzyce gm. Chociwel.


Niniejszej decyzji nadaie się rygor natychmiastowej wykonalności.

Dokumenty do pobrania:

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00