logo gmina

Dnia 24 października 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chociwlu.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Informacja z działalności na rzecz promocji Gminy Chociwel oraz ubiegania się o środki z zewnątrz na realizację zadań gminnych
  1. dyskusja.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chociwel",
  1. dyskusja.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Chociwel nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kania
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii,
  2. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii,
  3. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chociwel w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   1. dyskusja,
   2. wydanie opinii.
 6. Wolne wnioski.
 7. Wyjazd do parku w Lisowie.
 8. Zamkniecie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

/-/ Sylwester Dziakowicz

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00