Zarządzenie Nr 93/17 Starosty Stargardzkiego z dnia 2 sierpnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 88a ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), art. 17 ust. 2 pkt 1 i ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r., poz.209) oraz Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią Powiatu Stargardzkiego zarzadza się co następuje:

§ 1.  1. W zwiazku z przekroczeniem ostrzegawczego poziomu wody na rzece Inie oraz prognozowaną niekorzystną sytuacją hydrologiczną oglaszam pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze powiatu stargardzkiego od godziny 12:00 dnia 02.08.2017 r. do odwolania.

2. Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się na obszarze gmin: Dolice, Stara Dąbrowa, Chociwel, Suchań, Stargard oraz Miasta Stargard.

3. Zobowiazuje się Prezydenta Miasta oraz burmistrzów i wójtów wymienionych w ust.2 do:

  1. podania informacji mieszkańcom o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego,
  2. kontrolowania poziomu wód na rzekach stwarzających zagrożenie,
  3. monitorowania sytuacji na zagrożonych terenach.
  4. dokonanie przegladu procedur, sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych.

4. Wszelkie informacje o podjętych działaniach i sytuacji powodziowej na obszarze gmin o których mowa w ust.2 należy przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 2. Zobowiązuje się podmioty wymienione w Planie Operacyjnym Ochrony Przed Powodzią Powiatu Stargardzkiego do realizacji przypisanych im zadań w przypadku wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydzialu Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Dokument do pobrania