Dnia 28 września 2023 r. o godzinie 14:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Informacja z odbytych przetargów i zamówień publicznych oraz zawartych umów na realizację zadań Gminy Chociwel w okresie II kwartału 2023r.
 4. Informacja z realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2023 r. przez Zespół Placówek Oświatowych w Chociwlu.
 5. Informacja z realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2023 r. przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Chociwlu.
 6. Informacja za pierwsze półrocze 2023 r. przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu.
 7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023.
 8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniająca uchwałę nr LIV/347/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2023 – 2035.
 9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Chociwla.
 10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu o zmianie uchwały w sprawie zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, wobec których Gmina Chociwel nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 11. Komunikaty i sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Andrzej Puławski