Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), informuję, że dnia 28 września 2023 roku (czwartek) o godzinie 17:00
w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się LXI sesja Rady Miejskiej w Chociwlu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do przeprowadzenia sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z LVIII, LIX oraz LX sesji Rady miejskiej w Chociwlu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z działalności Komisji między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2024 – 2027.
  1. Opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie.
  2. Wybory na ławnika – głosowanie tajne.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniająca uchwałę nr LIV/347/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2023 – 2035.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Chociwla.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniająca uchwałę Nr XIX/146/12 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chociwel, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu o zmianie uchwały w sprawie zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, wobec których Gmina Chociwel nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Komunikaty i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Kawa