Sołtysi otrzymają dodatkowe świadczenie z tytułu pełnienia funkcji

Od 1 lipca 2023 r. sołtysi, którzy pełnili funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie mniej niż przez 8 lat i osiągnęli wiek emerytalny mogą już wnioskować o przyznanie dodatku do emerytury. Świadczenie wyniesie 300 zł i ma być waloryzowane co roku.

Ustawa z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. poz. 1073) wprowadza dodatek emerytalny dla sołtysów w kwocie 300 złotych miesięcznie. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek emerytalny dla sołtysów, jak go otrzymać?

Dodatek uzyskają osoby, które pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat, uzyskały odpowiedni wiek:

  • w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Zgodnie z ustawą, przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości tej funkcji.

Do kogo składamy wniosek?

W tym celu wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa z potwierdzeniem okresu jej pełnienia,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Procedura wydania zaświadczenie w Urzędzie Miejskim w Chociwlu:

  1. Wnioski o wydanie zaświadczenia wnioskodawca składa do Burmistrza Chociwla w formie pisemnej wg załączonego poniżej wzoru. Wniosek można złożyć osobiście, elektronicznie (opatrzony właściwym podpisem kwalifikowalnym) lub za pośrednictwem poczty polskiej do Urzędu Miejskiego w Chociwlu, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel; adres skrzynki podawczej e-puap/17k8kucq7p/skrytka; kontakt tel. 91/56 22 001 wew. nr: 113 i 125. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł (opłatę można uiścić w kasie urzędu).
  3. Zaświadczenie wydaje się w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
  4. Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Na postanowienie przysługuje zażalenie składane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Chociwla w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Ważne:

W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat, zaświadczenie zastępuje się pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.
(oświadczenia składa się we właściwej placówce KRUS).

Załączniki: