Burmistrz Chociwla ogłasza konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXXVI/322/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Przedmiot konsultacji:

Roczny Program współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Termin konsultacji:

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach: od 10 października 2022 r. do 24 października 2022 r.

Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie badania stanowiska przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Uwagi do Programu należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu (pok. na 13) lub drogą elektroniczną w formie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. Projekt Programu opublikowany został na stronie internetowej Gminy Chociwel www.chociwel.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń siedziby Urzędu. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji: podinspektor ds. społecznych, działalności gospodarczej, zdrowia i promocji – Agnieszka Piotrowska, tel. 91 5622161 wew.113

Załączniki: