Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 poz. 2095 z późn.zm.) informuję, że: L sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 16 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 17:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, w trybie hybrydowym z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do przeprowadzenia sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniającej uchwałę nr XLII/248/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2022-2038.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Kawa