Dnia 15 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu ul. H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu.

Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjecie porządku posiedzenia.
 3. Informacja z realizacji imprez kulturalno-oświatowych za rok 2016
  • dyskusja.
 4. Informacja z działalności hali widowiskowo-sportowej oraz wydatki i przychody związane z działalnością hali za 2016 rok.
  • dyskusja.
 5. Informacja z działalności USC i ewidencji ludności – podsumowanie roku 2016
  • dyskusja.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Chociwel na lata 2017- 2021
   • dyskusja,
   • wydanie opinii,
  2. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
   • dyskusja,
   • wydanie opinii,
  3. w sprawie sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
   • dyskusja,
   • wydanie opinii,
  4. zmieniająca uchwałę Nr XX/181/08 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie powołania samodzielnej instytucji kultury pn. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu
   • dyskusja,
   • wydanie opinii.
 7. Wolne wnioski.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za 2016 r.
  • dyskusja.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

/-/ Wojciech Kalinowski