Wotum i absolutorium dla Burmistrza Chociwla

Wotum i absolutorium dla Burmistrza Chociwla

W dniu wczorajszym, tj. 26 lipca 2022 r. odbyły się XLIX obrady sesji Rady Miejskiej Chociwlu.
W tym dniu ważność obrad przybrała szczególny charakter z uwagi na przedstawienie podsumowania rocznej działalności Burmistrza i wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2021 rok. Realizacja zadań została przedstawiona w Raporcie o stanie Gminy Chociwel za 2021 rok, nad którym została przeprowadzona debata, a po jej zakończeniu radni Rady Miejskiej w Chociwlu przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chociwla wotum zaufania. Wotum zaufania zostało udzielone z wynikiem 12 głosów za jego udzieleniem i 2 głosów wstrzymujących się.
Tematem równie ważnym i istotnym była analiza wykonania budżetu gminy za rok poprzedni. W tej kwestii radnym Rady Miejskiej w Chociwlu przedłożone zostało sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Chociwel za 2021 rok, w celu udzielenia Burmistrzowi Chociwia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Radni Rady Miejskiej w Chociwlu udzielili Burmistrzowi Chociwla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, przy oddaniu 12 głosów za jego udzieleniem i 2 głosów wstrzymujących się.
"Za udzielone wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok składam Państwu radnym Rady Miejskiej w Chociwlu podziękowania traktując te dwa mandaty jako uznanie za wkład pracy i jej rezultaty, które wpływają na rozwój gminy i poprawę jakości życia naszych mieszkańców. Jednak nie byłoby tych wymiernych efektów gdyby nie zespół ludzi, którzy dzięki determinacji, wytrwałości, zaangażowaniu i odwadze podejmują wyzwania w realizacji wyznaczonych celów i zadań.
Zatem szczególne podziękowania składam pracownikom gminy za kolejny rok wspólnej pracy życząc dalszej siły, motywacji i gotowości do pracy na rzecz dobra naszej gminy".

"Zawsze z Wami i Zawsze dla Was"
Stanisław Szymczak
Burmistrz Chociwla