Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn.zm.) informuję, że: XLIX sesja Rady Miejskiej w Chociwlu
odbędzie się dnia 26 lipca 2022 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, w trybie hybrydowym z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do przeprowadzenia sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z działalności Komisji miedzy sesjami.
 6. Raport o stanie Gminy Chociwel za 2021 rok.
  1. debata nad Raportem
  2. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chociwla wotum zaufania
  3. głosowanie
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chociwel wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chociwel oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok wraz z informacją dodatkową zbiorczą
  2. informacja o stanie mienia Gminy Chociwel
  3. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia.
  4. dyskusja
  5. głosowanie
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Chociwla z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
  1. wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chociwla absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Chociwel za 2021 rok
  2. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie absolutorium
  3. dyskusja
  4. głosowanie
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Chociwel na rok szkolny 2022/2023.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Długie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Chociwel.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Chociwel.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Chociwel.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Komunikaty i sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Mieszkańcy i Sołtysi Gminy Chociwel wyrażający chęć udziału w obradach sesji w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie lub on-line) winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa do dnia 25.07.2022 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośredniego zgłoszenia pisemnego w Urzędzie Miejskim w Chociwlu w biurze obsługi rady pokój 25. W debacie nad „ Raportem o stanie Gminy Chociwel za 2021 rok” mogą uczestniczyć mieszkańcy, którzy dokonają pisemnego zgłoszenia. Zgłoszenia udziału są przyjmowane do dnia 25.07.2022 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu, w biurze obsługi rady pokój 25. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Chociwel za 2021 rok” szczegółowo zawarto w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.chociwel.pl .

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Kawa