Granty na wymianę pieców węglowych

W związku zpodpisaniem z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel – wymiana urządzeń grzewczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy, Gmina Chociwel ogłasza nabór wniosków na przyznanie grantu na wymianę kotłów i pieców węglowych. Przedmiotem całego projektu jest udzielenie 30 grantów mieszkańcom gminy Chociwel na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. Grant jest udzielany na wykonanie zadań w lokalach mieszkalnych lub w budynkach jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Chociwel, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

W związku z tym rusza nabór wniosków dotyczący uzyskania grantu za przeprowadzoną zmianę źródła ciepła opartego o spalanie węgla – czyli pieca lub kotła węglowego na inną, bardziej ekologiczną formę ogrzewania.
Zgłoszenia o udzielenie grantu można składać w Urzędzie Miejskim w Chociwlu od 23 sierpnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. lub do wyczerpania puli dostępnych środków.

zpa 214

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Każda osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. jest osobą fizyczną, która nie korzystała dotąd z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze;
  2. posiada tytuł prawny (własność, prawo użytkowania wieczystego, ograniczone prawo rzeczowe lub stosunku zobowiązaniowego np. najem) do budynku, w którym miałaby być wymieniony piec na inne bardziej ekologiczne źródło ciepła.

ILE WYNOSI DOFINANSOWANIE?
Każde gospodarstwo domowe może ubiegać się o przyznanie grantu w kwocie 7 500,00 zł za przeprowadzoną trwałą zmianę źródła ciepła zasilanego węglem, na inne, bardziej ekologiczne ogrzewanie.

NA JAKI RODZAJ OGRZEWANIA NALEŻY ZMIENIĆ STARY PIEC WĘGLOWY BY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
Zmiana ogrzewania, może odbyć się na kilka sposobów, lecz zgodnie z następującą kolejnością:

  1. likwidacja pieca węglowego i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej, a jeśli to niemożliwe, to:
  2. likwidacja pieca węglowego i zainstalowanie ogrzewania gazowego, a jeśli to niemożliwe, to:
  3. likwidacja pieca węglowego i zainstalowanie innych ekologicznych rodzajów źródeł ciepła (np. opartego na odnawialnych źródłach energii, zainstalowania ogrzewania elektrycznego, zainstalowania ogrzewania olejowego lub zainstalowanie ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności).

Nowe źródło ogrzewania musi ogrzewać budynek przez sześć kolejnych lat. Dopuszcza się zainstalowanie kombinacji źródeł ogrzewania.

CZY KAŻDY BUDYNEK OGRZEWANY WĘGLEM MOŻE DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?
Przeprowadzenie wymiany źródła ciepła będzie możliwe tylko w budynkach, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza i wyłącznie, kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, a informacja ta zostanie uzyskana z wykonanego świadectwa charakterystyki energetycznej. Oznacza to, że w programie mogą wziąć udział budynki, które uzyskają odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej. Koszt wydania świadectwa charakterystyki energetycznej, w przypadku zakwalifikowania do programu, ponosi Gmina Chociwel. By zakwalifikować się do programu budynek musi spełniać łącznie kryteria:

  1. budynek musi znajdować się na terenie gminy Chociwel;
  2. jednorodzinny budynek lub lokal mieszkalny oddany do użytkowania;
  3. w budynku lub lokalu nie jest prowadzona działalność gospodarcza;
  4. budynek posiada odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie Zgłoszenia, które znajdują się pod ogłoszeniem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 91 5622001.

Pliki do pobrania: